ARKITEKTUR

Vi utfører som arkitektfirma både byggherrerådgivning og totalrådgivning for både private og offentlige byggherrer og samarbeider fleksibelt og engasjert i prosjekterings- og rådgiverteam.

Våre oppgaver strekker seg langt fra almenne boliger, større næringsbygg, pleie- og psykiatrisektoren, villaer, skoler og barnehager, til kulturhus/idrettsfasiliteter. Vi har også ført opp mange nye almenne boliger gjennom årene. Dessuten arbeider vi med bygningsmessige forhold, og vår stab har stor ekspertise og erfaring med ombygging og tilbygg. Vi håndterer gjerne hele byggeprosessen – fra første idé til det fullførte bygget – vi lytter og involverer brukergrupper og byggherre under byggefasene, hvilket er avgjørende i byggeprosesser der mange parter skal bli hørt. Vi er vant til å håndtere disse prosessene i boligsosiale relasjoner såvel som i forbindelse med intene brukergrupper og den private byggherre. Designkontoret har mottatt flere arkitekturpriser og nominasjoner for vår unike bærekraftige tilnærming.

Vi har gjennom alle fasene av en prosjekt stort fokus på å skape bygninger med en verdibasert menneskelig vinkel, som imøtekommer brukernes og beboernes ønsker og samtidig skaper den best mulige funksjonalitet, arkitektoniske kvalitet og estetikk. Form og funksjon, materialer og overflater, romslighet og lys er bare noen av de elementene som inngår i våre arkitektoniske betraktninger. Vi utfordrer konstant oss selv i forhold til nytekning rundt de arkitektoniske grep uten på noe tidspunkt å gå på kompromiss med de funksjonelle kravene og byggherrens ønsker og behov under hele prosessen.

PRIVAT BYGHERRE: PROSESSFORLØP

BJERG Arkitektur har lang erfaring og stor ekspertise innenfor bygging til private byggherrer i ulike skala, inkludert både villaer, sommerhus, rekehus og leilighetsbygg – både nybygg og renovering/ombygging. Vår spesialitet er passivhusbygging og energiriktig bærekraftig bygging av høy arkitektonisk kvalitet. BJERG Arkitektur har mottatt flere arkitekturpremieringer for blant annet private villaer.

En bygeprosess består av forskjellige faser og kan virke uoversiktelig for deg som byggherre. Vi ønsker at deres byggeprosess skal være en god opplevelse . derfor tilbyr vi:

1.     INNLEDENDE MØTE

Vi møter deg gjerne og tar en uforpliktende samtale om deres byggeprosjekt. Ønsker du å fortsette prosjektet i samarbeid med oss, finner vi sammen et prosessløp som passer til nettopp ditt behov.

2.    SKISSEFORSLAG

Skisseprosjektet er en videre bearbeiding av dialogskissene, der dine eventuelle bemerkninger er respektert og innlemmet. Prosjektmappen henvender seg spesielt til deg og består av romlige tegninger og perspektiver, i tillegg til fargelagte og målsatte planer og eventuelt utvalgt prinsippsnitt og fasade. Skisseprosjektet avleveres typisk i A3-mappeform.
Materialet vil bidra til at det kan hentes inn prisoverslag fra en hovedentreårenør.

3.    DISPOSISJONSFORSLAG

Disposisjonsforslaget er et motivert forslag til oppgavens løsning på grunlag av et godkjent Skisseforslag. Disposisjonsforslaget inneholder en beskrivelse av forslagets forutsetninger, den arkitektoniske idé, funksjoner, bærekraft og inkluderer også forslag til overordnet materialvalg, konstruksjons- og installasjonsprinsipper og betraktninger om drift og vedlikehold.

4.    MYNDIGHETSPROSJEKT

Under denne fasen utarbeides myndighetstegninger til godkjenning fra den aktuelle kommunen. Det kan i visse tilfeller stilles krav fra kommunen om ytterligere dokumenterende materiale i form av f.eks. fundamentsplaner, statiske beregninger m.m. Disse ytelsene er ikke en del av arkitektprosjektet, og en muliggjøring krever at det allerede under denne fasen skal tilknyttes øvrige rådgivere som f.eks. ingeniør og landmåler.

5.    PROJEKTERING

Prosjektet viderearbeides gjennom en grundig teknisk prosjektering, deretter til et tegningsmateriale som kan brukes til å hente inn presise tilbud ved eksempelvis en hovedentreprenør. Der tidligere tegninger har vært i målestokk 1:100 er disse typisk i 1:50 eller enda mer detaljert. Til dette utarbeides det en summarisk bygningsbeskrivelse anført på tegningene. I alt et samlet grunnlag som ikke overlater noen tvil til den tilbydende/utførende hovedentreprenør.

6.    TILSYN & OPPFØLGING

Prosjektoppfølging – vår deltakelse i f.eks. kontraktforhandlinger, tilsyn på byggeplassen, byggemøter og diverse koordinering i byggeperioden. Omfanget av denne fasen avhenger veldig av anbudsform, valg av entreprenøf og kompleksiteten av prosjektet. Det har ofte vist seg å være en særdeles god investering å anskaffe en større eller mindrearkitektytelse til oppfølging og tilsyn.