Nedbring CO2-udledning gennem energirenovering

5 marts, 2018 13:58

Af Søren Riis Dietz, BJERG Arkitektur

Toftebo i Værløse, Furesø Kommune

Det energirenoverede boligbyggeri Toftebo i Værløse, er et gennemgribende eksempel på, hvordan det almene boligbyggeri fremtidssikres ud fra en totaløkonomisk kalkule, uden om landsbyggefonden. Men hvordan kan vi nedbringe udledning af fossilebrændstoffer gennem lavenergirenovering? Det har vi hos BJERG Arkitektur erfaring med gennem passivhus-renovering af boligbebyggelsen Toftebo.

Årets Byggeri i kategorien ’Bolig’ 2017 går til boligbebyggelsen Toftebo. I dommernes vurdering af projektet lyder det: ”Toftebo som forgangseksempel demonstrerer, at det er muligt at renovere den eksisterende bygningsmasse til passivhusstandard inden for den almene ramme. Renoveringsprojektet bærer præg af omtanke, ansvarlighed og fremsynethed, der samtidig anviser en vej, som langt flere af vores byggerier bør gå…”.

’Energirevolution’ og grøn omstilling gennem fremtidssikret arkitektur
Når vi taler om energirevolution, må vi forholde os til en radikal forandring af hvordan, vi producerer og konsumerer energi i vores bestræbelser på at nedbringe udledning af fossile brændstoffer. Dette gælder også i byggeriet i vores tilgang til at fremtidssikre arkitekturen. Toftebo er et unikt eksempel på, hvordan en holistisk, ambitiøs og totaløkonomisk tilgang til renovering af en eksisterende bygningsmasse kan muliggøre en hurtigere og nødvendig energi- og CO² besparende renovering af almene boliger. Toftebo som eksempel og svaret på fremtidens renovering af den almene bolig, kan i større skala spare Danmark for milliarder af kroner i opvarmning og CO²-udledning.

Gå udenom Landsbyggefonden – tænk totaløkonomisk
For at dette kan efterleves må vi tænke og arbejde ud fra et større, totaløkonomisk perspektiv.
I forbindelse med renovering af Toftebo blev der gennem processen lavet 2 parallelle analyseforløb. Et standard forløb efter bogen, med en helhedsplan, forberedt til indsendelse til landsbyggefonden, samt et passivhus-scenarie.

De 2 scenarier blev sammenlignet økonomisk, og det viste sig, af den fulde analyse, at passivhus-renovering, totaløkonomisk set var billigere at udføre, end den simple, nødvendige reparation af bygningerne i henhold til tilstandsrapporterne.
For beboerne var det billigere, at energirenovere bygningerne, hvormed der blandt andet er opnået et bedre indeklima og et markant lavt energiforbrug. Samlet set har det betydet en reduktion i varmebehov på 93% samt reduktion i CO² på 89%.

Ved at gå udenom landsbyggefonden, og i stedet arbejde med et strategisk energiøkonomisk fokus, er Toftebo energirenoveret til fremtidssikret arkitektur med sundt indeklima.

Energirenoveringen omhandler en renovering af boligbebyggelsens facader inklusive vinduer og døre, altaner og tekniske installationer. Heriblandt ventilationsanlæg som gennem sit særlige design renser og udskifter luften, samt genanvender varmen med op til 85%.

Gevinst for beboerne
I fællesskab med beboerne er der skabt de bedste forudsætninger for, at der i Toftebo kan drages maksimal fordel af renoveringen i form af markant reducerede energiudgifter, bedre indeklima, højere komfort samt mere socialt liv og større tryghed i foreningen.

Et helt særligt succeskriterie, er at det fra beboere i Toftebo lyder, at de gennem den del af forrige vinter, hvor den nye isolering var opsat på bygningen, og ventilationsanlæggene var operative, mærkede en markant ændring i forhold til et yderst nedsat behov for at tænde for varmeapparaterne. Beregninger viser desuden, at der opnås en reduktion i bygningernes varmebehov på 93%.

Med energirenoveringen har beboerne opnået en samlet lavere boligudgift.

Et mønstereksempel på arkitektur i den grønne omstilling
Den grønne omstilling haster. Toftebo er derfor også et slående eksempel på, at der ved at skrue op for energiambitionerne, er mulighed for at udnytte enorme energibesparelser, til at udføre en stor del af de nødvendige energirenoveringer nu og her, udenom statslig støtte og udenom Landsbyggefondens mangeårige horisont.

Hvordan fremtidssikrer vi arkitekturen gennem renovering?
Hvis Danmark som samfund skal være CO² neutrale i 2050 og København skal opnå sit mål om at blive verdens første CO² neutrale hovedstad, bør alt det vi renoverer nu være efter samme standarter som Toftebo. Med den udledning af CO² som gør sig gældende nu, har vi 8 år til at rette op på vores bygningsmasser og få dem renoveret til fremtidssikret lavenergihuse.  Det er ikke kun et spørgsmål om et skifte fra fossilbasseret til ikke fossilbasseret udledning. Det handler også om at skrue helt ned for biomasse-baserede brændstoffer. Det gør vi gennem det fremtidssikrede lavenergihus efter passivhus-kriterierne.

Bæredygtighed i form af energieffektiv arkitektur er BJERG Arkitekturs mission, og gennem samarbejde med vores partnere, er det med Toftebo lykkes, at vise at passivhusrenovering betaler sig.

Om Toftebo:
Boligbebyggelsen Toftebo i Værløse blev oprindelig opført som etageboliger i 1950èrne. Bebyggelsen rummer i alt 83 familieboliger. Renoveringen af Toftebo har kostet cirka 34 millioner kroner eksklusive moms. Med energirenoveringen har beboerne en samlet lavere boligudgift.

BJERG LIVE