BIM & IKT

BJERG Arkitektur har siden implementeringen i 2008 arbejdet rutineret og erfarent med Autodesk Revit Building og vores arbejdsmetoder og processer opdateres løbende i takt med den digitale udvikling.

Alle tegnestuens projekter skitseres, udvikles og projekteres derfor idag i 3D objektorienteret software.

Vi opnår en lang række fordele ved at tegne, projektere og tilknytte informationer i 3D: den interne og eksterne projektkommunikation højnes, alle aspekter af projektstyringen optimeres og løbende automatisk KS under hele projektforløbet. Ikke mindst, sikrer vi både os og bygherre en høj arkitektonisk kvalitet, da vi fra start til slut følger projektet i rummelige afbildninger. På denne måde imødekommes alle krav der stilles til BIM & IKT.

Tegnestuen har stort fagligt kendskab til BIM og IKT og har gennemført flere pilotprojekter indenfor dette område, samt ydet rådgivning til flere kommuner ved udarbejdning af udbudsbeskrivelser m.m.

VÆRDISKABENDE PROJEKTERING

BJERG Arkitektur har siden 2007 fuldimplementeret brugen af BIM (Building Information Modeling) på alle projekter siden lovgivning om IKT (Bekendtgørelse om anvendelse af informations- og kommunikationsteknologi i alment byggeri) blev vedtaget vedrørende alle statslige byggeprojekter på over 5 mio. DKK. Siden implementeringen har det vist sig som et værdiskabende værktøj for specielt bygherren, både i forbindelse med nybyg eller renoveringsprojekter. BIM er økonomisk værdiskabende under pro­jekteringen, grundet brug af 3D modeller og visuelle effekter. Herved opnår vi økonomisk værdi under hele processen fra ide til drift.

BJERG Arkitekturs erfaringer viser at gevinsterne under projekte­ringsfasen specielt ligger i, at man som bygherre får et samlet pro­jektmateriale med væsentlig færre fejl og mangler end tidligere set.

Dette opnår vi gennem vores brug af intelligente 3D modeller, hvor alt er gen­nemskueligt for alle parter og forståelsen for projektets størrelse hvormed kompleksitet kommer nemmere til udtryk. Kompleksiteten omkring mange byggeprojekter betyder ofte, at mange fejl først ses under udførelsen. På baggrund af vores mangeårige brug af BIM i projekteringsfasen, kan vi påvise at disse fejl og mangler hurtigere blive fundet og rettet under netop selve projekteringen, da der ud­føres kontrol af bygningens masse og funktioner. Dermed optimeres projektets proces maksimalt.

Den økonomiske nøjagtighed ved tilbudsgivningen er væsentligt bedre ved brug af parter med BIM erfaring, end via traditionelle be­regningsmetoder. Grundlaget for dette ligger i en korrekt opsat 3D BIM model der gør beregningsgrundlaget nemmere og mere over­skueligt, da mængder på alle bygningsdele her allerede figurerer med 100 % nøjagtighed i modellen. Bygherren får dermed en mere korrekt pris fra start af og i førnævnte rapport gav tilbudsgivning ud fra en BIM model et reduktion i entreprisesummen på 15 %, svarende til en gevinst på 7,5 millioner kr., hvilket er tæt svarende vores egne konkrete erfaringer.

drift & vedligehold

Den største gevinst for bygherre ved brug af BIM, ligger som vi ser det, dog efter at nøglen er afleveret og drift & vedligehold skal be­gynde. Her ligger der beviseligt store årlige besparelser på optil 15 %, når et projekt afleveres digitalt og alle nødvendige informationer er integreret i en 3D BIM model. Ved brug af rådgivere med dybdegående er­faring indenfor digital aflevering, sikres det at afleveringsprocessen foregår mere simpel og med højere sikkerhed for at alle nødvendige data er afleveret korrekt og til tiden.