ENERGIRÅDGIVING, ENERGIDESIGN & ENERGISCREENING

BJERG ARKITEKTUR har gennem de seneste mange år, været førende indenfor området lavenergibyggerier og passivhuse i Danmark.

UNIK EKSPERTISE PÅ PASSIVHUS & ENERGIOPTIMERING: BJERG ARKITEKTUR har gennem en lang årrække været den førende rådgiver i Danmark indenfor passivhus lavenergistandarden, som er anerkendt på verdensplan for sit høje niveau af lavenergiløsninger på alle typer byggeri. I et passivhus opnås en bedre komfort på gr­und af de mere ensartede overfladetemperaturer, så kulde og træk undgås sammenlignet med et 2020 byggeri, da huset er bedre iso­leret og tætheden større. Passivhus standarden har sammenlignet med 2020 kravene nemlig fokus på optimering af klimaskærmen fremfor tekniske løsninger, for dermed at minimere energi- og var­mebehov, der sikrer bygherre en bedre totaløkonomi, idet de tekni­ske installationer der kræver mere drift og vedligehold set i forhold til klimaskærmen, minimeres. Principperne for passivhus standarden er integreret i alle tegnestuens kompetenceområde og sikret gen­nem videreuddannelse til alle medarbejdere på tegnestuen, fra de skitserende arkitekters designudvikling over detalje projekteringen til tilsynsmanden på byggepladsen, for derved at sikrer at de en­ergimæssige visioner for projekterne føres ud i det endelige byggeri, på lige fod med de arkitektoniske intentioner.

ERFARING: Ekspertisen underby­gges af en bred reference-vifte, der dækker alle typer byggerier inden for både renovering og nybyggeri, for både private og of­fentlige bygherre. I 2010 oprettede tegnestuen det første danske passivhus center autoriseret af det tyske passivhus institut PHI, i dag kaldet bjerg innovation, hvor igennem vi rådgiver og uddanner ek­sterne energikonsulenter, samt som den eneste arkitekttegnestue i landet, foretager certificering og udvikling af passivhus bygning­skomponenter, som eksempelvis nye vinduesløsning og nye tegl løs­ninger mm., samt certificerer passivhus byggerier både nybyggeri og renovering i tæt samarbejde med PHI i Tyskland.

DGNB, BREEAM & CRADLE2CRADLE: BJERG ARKITEKTUR arbejder holistisk med bæredygtigheds begrebet og har som et fast mål i alle projekter at bidrage til gode løsninger in­den for alle tre bæredygtighedsaspekter: Social, økonomisk og en­ergimæssig bæredygtighed. Med en bæredygtighedscertificering bliver bygningens bæredygtighed gjort målbar og kan klassificeres efter en officiel standard. Hos Bjerg arkitektur arbejder vi for at bære­dygtighed skal være mere end blot et stempel og certifikat. Bæredy­gtighed skal være jordnært og funktionelt, og målrettes det enkelte projekt og vigtigst af alt dets brugere. Bjerg arkitektur har over de seneste år videreuddannet personale inden for både DGNB (kon­sulent) og BREEAM (international assessor) bæredygtighedsstand­arden, for at kunne indgå i, og skabe en integreret designproces, hvor de bæredygtige tiltag omfavnes og behandles i samarbejde med projektteamet, bygherre og brugergrupper. I tillæg hertil er BJERG ARKITEKTUR en aktiv medspiller indenfor Cradle2Cradles dan­ske organisation for at sikre så bæredygtige løsninger som muligt i danske byggerier.

KOMPETENTE MEDARBEJDERE: Tegnestuen har en stab af højkompetente arkitekter & konstruktører, som alle er uddannede passivhus designere. Vi har et klart ønske om at en konsekvent energi- & miljøbevidst tilgang til tegnestuens daglige arkitektoniske processer altid skal være en naturlig del af vores arbejde.

Vi har de senere år udbygget vores rådgivning indenfor bæredygtighed, med både en social, økonomisk og miljømæssig bæredygtighedsvinkel for øje. Vi har certificerede DGNB konsulenter samt været involveret i at starte det første netværk for fremmelse af bæredygtighedsideologierne i Cradle to Cradle op i Danmark.

 

ENERGISCREENING

Vi tilbyder energiscreeninger, der omfatter en plan for energirenovering af eksisterende bygninger og almene boligbyggerier, med blik for æstetik, energi og totaløkonomi. Energiscreeningen er en beregning af energisparpotentialet af bygninger ud fra en række forskellige parametre f.eks. energiprisstigninger, investerings-omkostninger, driftsbesparelser, interne og solare energibidrag mm..

Stigende energiprisstigninger og ressource knaphed nødvendiggør en nytænkning - særlig i forbindelse med renoveringer. Bygningen bliver gennemgået og vurderet for dets energisparpotentiale og med et specielt udviklet screeningsværktøj, totaløkonomisk screenet. Driftsbesparelser ved energirenovering hvor alle parametre optimeres i en overordnet beregningsmodel gør det muligt at finansiere meromkostninger for renovering i passivhus kvaliteten. Amortisationstiden ligger herved erfaringsmæssigt fra 15-20 år.

RENOVERING OG ENERGIOPTIMERING: Står I overfor en renoveringsopgave er det essentielt at energibesparelserne tænkes med ind fra begyndelsen i sammenhæng med arkitektoniske løsninger for at få størst mulig udbytte af investeringerne. I en energiscreening tages der højde for begge betydningsfulde parametre. Energiscreeningen tager udgangspunkt i eksisterende forhold, hvor bygningskonstruktion og energiforhold registreres og analyseres. Dernæst udarbejdes et arkitektonisk skitseforslag hvori energirenoverings tiltag er inkorporeret, så der opstår en synergieffekt mellem arkitektur og energitiltag. Energiscreeningen ender op i en tilbagebetalingstid og arbejder med en dynamisk beregningsmodel under hensyntagen af de fremtidige energi- og afgiftsstigninger. De samlede kapitalomkostninger – bestående af fremtidig energiforbrug samt investeringsomkostninger inkl. finansiering, bliver holdt op mod den nuværende situation, dvs. nuværende vedligeholdelsesudgifter inkl. nuværende energiforbrug.

Se mere om BJERG ARKITEKTUR´s bæredygtige profil her: https://www.bjerg.nu/baeredygtighed/